Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

na czas epidemii COVID -19

 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Rozdział I

Zagadnienia ogólne

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

3. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.

4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły stają się czytelnikami na podstawie dokonanego przez siebie zgłoszenia.

Rozdział II

Funkcje biblioteki

Biblioteka:

1. Służy realizacji indywidualnych zainteresowań uczniów oraz promuje czytelnictwo.

2. Służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i kulturalno-społecznych.

3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz  we współpracy z innymi nauczycielami, korzystając ze zgromadzonych zbiorów bibliotecznych.

4. Pełni funkcję ośrodka informacji czytelniczej w szkole: dla uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.

Rozdział III

Organizacja biblioteki

1. Nadzór:

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:

a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki  finansowe na działalność biblioteki,

b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

2. Lokal:

Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni  i magazynu książek.

3. Zbiory:

a) biblioteka gromadzi następujące materiały:

- lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,

- wybrane pozycje z literatury pięknej,

- literaturę popularnonaukową ,

- księgozbiór podręczny – wydawnictwa informacyjne, atlasy, słowniki, encyklopedie,

- wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,

- podstawowe wydawnictwa z psychologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,

- podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli ,

- materiały multimedialne i audiowizualne,

- prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli

b) rozmieszczenie zbiorów:

Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo- alfabetycznym, wszystkie zbiory opatrzone są sygnaturą:

- dział lektur według poszczególnych klas,

- literatura popularnonaukowa – wg UKD,

- księgozbiór dla nauczycieli,

- księgozbiór dla rodziców,

- dział książek przygodowych,

- dział książek obyczajowych ,

- dział literatury młodzieżowej,

- dział literatury historycznej,

- dział -  poezja - dramat

- dział bajek i wierszyków dla najmłodszych,

- dział opowiadań dla młodszych dzieci,

- dział - baśnie ,podania legendy,

- księgozbiór podręczny,

- podręczniki szkolne,

- zbiory audiowizualne,

- czasopisma

c) czasopisma przechowuje się w bibliotece przez cały rok, czasopisma metodyczne   mogą być przechowywane w pracowniach przedmiotowych,

d) materiały multimedialne i księgozbiór podręczny udostępniane są  na miejscu i do pracowni na zajęcia,

e) część zbiorów bibliotecznych wypożyczona jest do pracowni  przedmiotowych do podręcznych biblioteczek klasowych.

4. Pracownicy:

a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,

b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy,

c) nauczyciel bibliotekarz realizuje swoje zadania i obowiązki w ramach godzin przyznanych na podstawie arkusza organizacji pracy szkoły.

5. Czas pracy biblioteki:

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie  z organizacją roku szkolnego,

b) zbiory biblioteki udostępniane są w dniach i w godzinach jej pracy, które corocznie ustala nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

c) informacja o dniach i godzinach pracy biblioteki umieszczona jest na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły,

d) okres udostępniania zbiorów bibliotecznych zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece

6. Finansowanie wydatków:

a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,

b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki jest ustalana każdorazowa przez dyrektora szkoły,

c) działalność biblioteki może być dotowana przez rodziców  lub innych ofiarodawców.

Rozdział IV

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji:

a)   gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji,

b)   gromadzenie i wypożyczanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

c)   pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury,

d)  udzielanie porad bibliograficznych i rzeczowych.

e)   selekcjonowanie zbiorów;

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:

a) komputeryzacja biblioteki szkolnej,

b) wzbogacanie zasobów biblioteki o nowe pozycje książkowe i źródła medialne,

c) prowadzenie i rozbudowanie warsztatu informacyjnego biblioteki,

d) tworzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych,

e) upowszechnianie technologii informacyjnej w formie wspomagania nauczania- korzystanie z różnych aplikacji, z Internetu, przygotowanie do wyszukiwania , selekcjonowania, przetwarzania i wykorzystania informacji;   

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:

a) imprezy,

b) konkursy,

c) wystawki,

d) kiermasze;

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną:

a) wycieczki edukacyjne,

b) interdyscyplinarne koła zainteresowań,

c) spotkania i imprezy edukacyjne.

Obowiązki  nauczyciela bibliotekarza :

a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

b) prowadzi  okresową i roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty czasopism, ewidencję wypożyczeń,

c) doskonali warsztat pracy,

d) rozwija zainteresowania uczniów (np.rozmowy indywidualne, rozpoznawanie potrzeb czytelniczych, prowadzenie imprez i konkursów czytelniczych oraz inne inicjatywy),

e) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów   (np.organizacja wspólnych konkursów, wystaw, lekcji, wspomaganie procesu realizacji programów nauczania oraz inne inicjatywy),

f) współpracuje z rodzicami (np.informowanie o stanie czytelnictwa, pomoc w doborze literatury, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej oraz inne inicjatywy),

g) współpracuje z innymi bibliotekami (np. wymiana wiedzy i doświadczeń, wspólne organizowanie imprez czytelniczych, udział w szkoleniach, wypożyczenia międzybiblioteczne oraz inne inicjatywy).

Rozdział V

Prawa i obowiązki czytelników

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

3. Książki wypożycza się osobiście, wypożyczyć je można jedynie na swoje nazwisko.

4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

5. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone w  wyznaczonym  terminie przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.

7. Uczeń, który zalega ze zwrotem książek z ubiegłego roku może spotkać się z  odmową wypożyczenia kolejnej książki.

8. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków  i  picia napojów.

9. W bibliotece należy zachować  ład i porządek; po skończonej pracy odnieść książki lub inne materiały na miejsce.

Rozdział VI

            Postanowienia końcowe

 

1. Procedury i zasady dotyczące wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych reguluje odrębny regulamin.

2. Każdy czytelnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem biblioteki oraz godzinami udostępniania zbiorów bibliotecznych.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Październik  2017r