Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, że: 
             I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu ul. Szkolna 5, 62-635 Przedecz, tel. 63 2738650, e-mail: sekretariat@zsprzedecz.pl
            II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: sekretariat@zsprzedecz.pltelefonicznie: 63 2738650 lub pisemnie na adres siedziby.
            III. Cele i podstawy przetwarzania 
Pani/ Pana dane przetwarzane będą w celu:
1) rekrutacji na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
2) wykonania umowy, której Pani/Pana jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 li. c RODO), w tym przede wszystkim w zakresie realizowania zadań opiekuńczych, wychowawczych oraz oświatowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,
4) realizacji zadań publicznych w interesie publicznym, wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi placówki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
5) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
6) realizacji zadań innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.
           IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że dane te będą niezbędne od ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
           V. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. 2020 poz. 164 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.). Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

       VI. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane tylko osobom, podmiotom lub instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
         VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych 
Administrator co do zasady nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
       VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pana prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii, 
b) sprostowania swoich danych,
c) usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Pani/Pana dane są przetwarzane
         IX. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1) ustawowym,
2) umownym,
3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
       X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.