Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu zobowiązuje
się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://zsprzedecz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osoba odpowiedzialna Agnieszka Janicka - telefon 63 2738650, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA UMIŃSKIEGO W PRZEDCZU,
UL. SZKOLNA 5, 62-635 PRZEDECZ

  1. Wejście główne do budynku szkoły od strony południowej. Przy schodach
    do wejścia głównego brak podjazdu dla wózków. Wejściem tym wchodzą tylko pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły. Istnieją dwa wejścia dostępne dla uczniów od strony zachodniej. Wejście oznaczone D 08 - wejście przy świetlicy bez schodów, z progiem.
  2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Sala gimnastyczna znajduje się na parterze od strony północnej i jest dostępna dla każdego, brak schodów, próg. W budynku nie ma windy.

6.W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, pochylni, platform, pętli komunikacyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braile’a, oznaczeń kontrastowych oraz druku powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących.

  1. W budynku szkoły brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  2. Przed budynkiem szkoły wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób
    z niepełnosprawnościami.
  3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  4. Brak możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.

Deklaracja_dostepnosci_GUS_-_w_formie_dostepnej.pdf

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami