Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

 

Zmiany w klasyfikacji zawodów

W Rozporządzeniu MEN z dnia 13 marca 2017 r w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określono 213 zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017, poz. 622), w których kształcenie będzie prowadzone od 1 września 2017 r.
Przepisy tego rozporządzenia dotyczą zatem nauki w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół policealnych. Od roku szkolnego 2019/20 będą mieć zastosowanie w klasach I pięcioletniego technikum, zaś od roku szkolnego 2020/21 w klasach I branżowej szkoły II stopnia.

Przepisy zawarte w dotychczasowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094) będą natomiast obowiązywać w pozostałych – starszych klasach technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i pozostałych semestrach szkoły policealnej.

W aktualnym Rozporządzeniu uwzględniono zmiany w dotychczasowych zawodach:

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie, stanowiącym kontynuację kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych 
  w budownictwie;
 • magazynier-logistyk, stanowiącym podbudowę do kształcenia 
  w zawodzie technik logistyk oraz w pięciu tzw. zawodach pomocniczych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim:

– pracownik pomocniczy krawca,

– pracownik pomocniczy mechanika,

– pracownik pomocniczy ślusarza,

– pracownik pomocniczy stolarza,

– asystent fryzjera,

 • zawód technik drogownictwa zostanie zastąpiony zawodem technik budowy dróg,
 • zawód technik dróg i mostów kolejowych zostanie zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
 • zawód technik urządzeń sanitarnych zostanie zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej,
 • zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zostanie zastąpiony zawodemmonter sieci i instalacji sanitarnych,
 • zawód technik budownictwa okrętowego zostanie zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających,
 • zawód monter kadłubów okrętowych zostanie zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających,
 • zawód technik cyfrowych procesów graficznych zostanie zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • zawód technik technologii ceramicznej zostanie zastąpiony zawodem technik ceramik,
 • zawód fototechnik zostanie zastąpiony zawodem technik fotografii
  i multimediów,
 • zawód monter-elektronik zostanie zastąpiony zawodem elektronik,
 • zawód monter mechatronik zostanie zastąpiony zawodem mechatronik,
 • zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych zostanie zastąpiony zawodemoperator maszyn i urządzeń do robót ziemnych
  i drogowych.
 • Rozporządzenie zawiera także nowy zawód: operator maszyn i urządzeń hutniczych.

W Rozporządzeniu zostały wprowadzone zmiany w zakresie liczby oraz nazw kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. Dokonano przeglądu i aktualizacji 54 zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Analizy ekspertów dotyczyły m.in. aktualnych trendów w danej branży, potrzeb rozwojowych przemysłu, postępu technicznego, nowych rozwiązań technologicznych.

W Klasyfikacji tej zostały wyróżnione kwalifikacje cząstkowe, wyróżnione w każdym zawodzie, z przypisanym do nich poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). 
W Klasyfikacji zawarto informacje m.in. na temat możliwości (lub jej braku) kształcenia 
w zakresie danych kwalifikacji na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ).

źródło:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozporzadzenie-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow-szkolnictwa-zawodowego

treść Rozporządzenia:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000622