Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu
Smaller Default Larger

Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

 1. „Szczęśliwy Numerek” będzie losowany przez przewodniczącą SU w obecności jego opiekunów.
 2. Losowanie będzie się odbywało raz w miesiącu. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
 3. Wylosowane numery zostaną umieszczone na tablicy SU, w pokoju nauczycielskim, na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły i stronie internetowej szkoły.
 4. W miesiącu dany numer może być wylosowywany tylko jeden raz.
 5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numer, traci możliwość wykorzystania go.
 6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
 • odpowiedzi ustnej na ocenę,
 • z pisania niezapowiedzianych kartkówek.

        (Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa odpowiedzi, pisania kartkówki, mimo wylosowanego numerka).

 1. „Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia z:
 • pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek,
 • odrabiania prac domowych,
 • aktywnego udziału w lekcjach.
 1. Uczeń posiadający „Szczęśliwy Numerek”, który:
 • przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
 • wagaruje, unika przychodzenia na zajęcia,

               traci przywileje wynikające ze „Szczęśliwego Numerka”.

 1. Losujemy liczby od 1 do 27.
 2. Uczeń posiadający „Szczęśliwy Numerek” ma obowiązek poinformować o tym fakcie nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji.
 3. Jeśli uczeń wcześniej wiedział, że w danym dniu będzie pytany, to „Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia go z odpowiedzi.
 4. Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju „Szczęśliwego Numerka” (decyduje nauczyciel danego przedmiotu.